Disclaimer en Privacyverklaring

ALGEMEEN


Het privacy statement van aan Jansen Bouwontwikkeling B.V. is van toepassing op (het gebruik van) aan Jansen Bouwontwikkeling B.V. verstrekte persoonsgegevens en persoonlijke informatie (mondeling, schriftelijk of digitaal) en alle externe (reclame-)uitingen van Jansen Bouwontwikkeling B.V. waaronder de uitingen via de door Jansen Bouwontwikkeling B.V. beheerde websites en de door Jansen Bouwontwikkeling B.V. verstuurde digitale nieuwsbrieven.


De disclaimer is van toepassing op (het gebruik van) alle externe (reclame-)uitingen van Jansen Bouwontwikkeling B.V. waaronder de uitingen via de door Jansen Bouwontwikkeling B.V. beheerde websites en de door Jansen Bouwontwikkeling B.V. verstuurde digitale nieuwsbrieven.


Jansen Bouwontwikkeling B.V. respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat persoonsgegevens en persoonlijke informatie die u eventueel aan ons verstrekt, vertrouwelijk en overeenkomstig met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Jansen Bouwontwikkeling B.V. gebruikt bepaalde persoonsgegevens van gebruikers van de door haar beheerde websites. Deze gegevens worden gebruikt om de prestaties van die websites te verbeteren (zoals verbetering van de aansluiting op de wensen van de gebruikers), om informatieverzoeken van de gebruikers te kunnen verwerken (zoals verzoeken om nieuwsbrieven te ontvangen) en om (commerciële) activiteiten te kunnen ontplooien (zoals totstandbrenging of uitbreiding van relaties met de gebruikers van de websites).


In dit privacy statement lichten wij toe welke gegevens wij verzamelen, wat wij daarmee doen en welke rechten u heeft. Dit statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Wij adviseren u om de verklaring regelmatig door te controleren.


ALGEMENE BEZOEKGEGEVENS VIA ONZE WEBSITE(S)

Jansen Bouwontwikkeling B.V. gebruikt in alle gevallen uitsluitend persoonsgegevens die gebruikers van de website(s) zelf aan Jansen Bouwontwikkeling B.V. ter beschikking stellen. De gebruikers stellen persoonsgegevens, zoals browsertype, IP-adres en naam- en adresgegevens, onder andere ter beschikking door hun browser cookies te laten accepteren, door zich op de website(s) te registreren of door zich aan te melden voor een nieuwsbrief. Naam- en adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers en eventuele voorkeuren worden alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Nieuwsbrieven bevatten een link waarmee abonnees zich kunnen afmelden. Abonneebestanden van nieuwsbrieven worden niet aan derden verstrekt, behalve aan (één of meer) door ons gecontracteerde partners (zoals bijvoorbeeld makelaars en [onder]aannemers) en/of ingeschakelde externe partijen) in het geval dit noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de door u gevraagde dienstverlening.


VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Als persoonsgegevens gelden persoonlijke gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen actief aan Jansen Bouwontwikkeling B.V. verstrekte persoonsgegevens (zoals naam, contactgegevens, voorkeuren en andere gegevens die u heeft aangegeven tijdens bijvoorbeeld een aanmeldings- of inschrijvingsprocedure, mondeling, schriftelijk of digitaal contact met ons kantoor of één of meer door ons kantoor gecontracteerde partners of vanwege een overeenkomst met ons) en persoonsgegevens die om technische redenen automatisch bij bezoek aan onze website(s) door uw apparatuur aan onze computers worden doorgegeven (zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internetbrowser en [in sommige gevallen] de laatste internetpagina die u heeft bezocht).


WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt uitsluitend voor zover u Jansen Bouwontwikkeling B.V. c.q. één van onze gecontracteerde partners daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend, wat kan blijken uit  het enkele feit dat u Jansen Bouwontwikkeling B.V. of één van onze gecontracteerde partners mondeling, schriftelijk of digitaal benadert. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt uitsluitend voor door u gevraagde diensten, zoals:

• voor (administratieve) doeleinden inzake verkoop of verhuur van onroerende zaken of personeelsaangelegenheden;

• om contact met u te kunnen leggen als zijnde Jansen Bouwontwikkeling B.V. of zijnde één van onze gecontracteerde partners;

• om u te voorzien van nieuws en informatie over één of meerdere door u aangegeven woningbouwplannen of over algemene nieuwbouw gerelateerde informatie, al dan niet toegespitst op door u aangegeven interessegebieden);

• om onze website(s) en dienstverlening te verbeteren;

• om marktonderzoek uit te voeren voor Jansen Bouwontwikkeling B.V.

Aanmelding voor ontvangst van nieuwsbrieven via onze website(s) gebeurt door het online invullen van een aantal persoonlijke gegevens, zoals naam, (e-mailadres)gegevens en mogelijkerwijs persoonlijke voorkeuren. Onze website(s) zijn voorzien van een SSL-certificaat, een bestand dat de veiligheid van online overdracht van persoonsgegevens tussen onze server en internet browsers optimaliseert. Het is daarnaast mogelijk dat u als bestaande relatie van Jansen Bouwontwikkeling B.V. op verzoek van een medewerker van Jansen Bouwontwikkeling B.V. of van één van onze gecontracteerde partners aan het abonneebestand bent toegevoegd. U ontvangt hierover in dat geval een bericht. Onderaan iedere nieuwsbrief staat een hyperlink waarmee u zich eenvoudig kunt afmelden als abonnee van de nieuwsbrief. Jansen Bouwontwikkeling B.V. bewaart uw persoonsgegevens zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van werkzaamheden en dienstverlening.


BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij gebruik van persoonsgegevens via de door Jansen Bouwontwikkeling B.V. beheerde websites respecteert Jansen Bouwontwikkeling B.V. de regels van de AVG. Jansen Bouwontwikkeling B.V. beveiligt deze gegevens en zorgt daarmee voor geheimhouding hiervan. Jansen Bouwontwikkeling B.V. verstrekt die gegevens niet aan derden, behalve aan (één of meer) door ons gecontracteerde partners mocht dit noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van door u gevraagde diensten (zoals bijvoorbeeld het opstellen van een koopovereenkomst door een makelaar of het kunnen toesturen van nieuwsbrieven via mailings) en aan Google Inc. (‘Google’). Met onze gecontracteerde partners sluiten wij  juridisch geldige bewerkersovereenkomsten om uw persoonsgegevens te beschermen. Ook is het mogelijk dat wij één of meer externe partijen inschakelen voor verwerking van persoonsgegevens voor bijvoorbeeld verzorgen van mailingen of statistische analyses. Met deze partijen worden te allen tijde afspraken gemaakt over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van (persoons)gegevens. Deze gegevens mogen nooit voor eigen doeleinden toegepast worden. Het is – onder bepaalde omstandigheden – mogelijk dat Jansen Bouwontwikkeling B.V. wettelijk verplicht is om persoonsgegevens door te geven aan overheidsinstanties (zoals de Belastingdienst, politie of justitie). Alleen in dat geval worden uw persoonsgegevens afgegeven, waarbij het ons niet in alle gevallen is toegestaan u daarover te informeren. Jansen Bouwontwikkeling B.V. is niet in staat te garanderen dat de beheerders van de websites waarnaar de door haar beheerde websites links bevatten, de regels van de AVG respecteren.


COOKIES

Onze websites maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren of verwijderen. De website van de Consumentenbond verschaft heldere instructies om cookies te weigeren of te verwijderen.


GOOGLE ANALYTICS

Onze websites maken gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de websites te helpen analyseren hoe gebruikers de sites gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website(s) (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website(s) gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van onze website(s) geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor doeleinden zoals hiervoor omschreven.


INZAGE EN WIJZIGEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens via door Jansen Bouwontwikkeling B.V. beheerde websites,  wilt u inzage hebben in uw persoonsgegevens en/of wilt u uw persoonsgegevens wijzigen, neemt u dan contact op via telefoonnummer 024 – 642 17 46 of via e-mailadres info@jansenbouwontwikkeling.nl.


DISCLAIMER

De op onze website(s) getoonde informatie wordt door Jansen Bouwontwikkeling B.V. met zorg samengesteld, echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Jansen Bouwontwikkeling B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website(s) opgenomen informatie. Verwijzingen naar websites die niet door Jansen Bouwontwikkeling B.V. worden onderhouden zijn slechts ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel Jansen Bouwontwikkeling B.V. uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan Jansen Bouwontwikkeling B.V. niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. De door ons beheerde websites bevatten materialen en diensten die door auteursrechten of door andere wetten met betrekking tot intellectuele eigendom zijn beschermd. Ongeautoriseerd gebruik van deze materialen en diensten kan dergelijke rechten of wetten schenden. Het is de gebruiker van onze website(s) niet toegestaan enige inhoud hiervan te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Jansen Bouwontwikkeling B.V.